RSS Feed

عروسی نور-۱۷۶

March 24, 2018 by Son of Thunder

نشسته ای و لباس عروسیت خیس است

هنوز منتظری تا که زنگ را بزنم

برای تو که در آغاز زندگی هستی

چگونه حرف ز پایان ماجرا بزنم؟!

پ،ن:خوشبختی ات آرزوی ام
پ.ن: تو به اندازه تنهایی من خوشبخت باش
من همچنان به اندازه زیبایی تو تنهایم