RSS Feed

March, 2016

 1. باز آمده بودش به خواب-۱۶۵

  March 9, 2016 by Son of Thunder

  من با رخ چون خزان خرابم بی تو

  تو با رخ چون بهار چونی بی من

  مولوی
  پ.ن:
  شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب
  باز به پیران سر رید به اعصاب ما

   

  پ.ن

  احساس می کنم 
  کسی که نیست
  کسی که هست را
  …از پا در می آورد

  گروس عبدالملکیان