RSS Feed

December, 2015

 1. نژادپرستى -١٦٤

  December 12, 2015 by Son of Thunder

  در عجبم از مردمى كه هم زمان كه از اينكه در كنگره و سناى آمريكا قانونى در حال تصويب است كه براى ايرانى ها هم بد مى شود، پستان به تنور مى چسبانند. ولى از سخنان آن احمق مضحك جمهورى خواه فاشيستِ نژادپرست ، ترامپ نه به صورت علنى كه پنهانى حمايت مى كنند. از مركل تنفر دارند كه چرا اروپا را با راه دادن سورى هاى بى پناه خراب كرده ، نظرات مشمئزكننده نژادپرستى عليه مسلمانان مى گويند ولى انتظار دارند حقوق آنها در آمريكا رعايت شود.روى سخنم با آن دسته از ايرانى هايى است كه حدود صد سال پيش از جور ستم و نژادكشى عثمانى ها به ايران پناه اوردند ، شما كه خود قربانى ستم و قتل عام هستيد ، شما و اجداد شما خود پناهنده به كشور ديگريد ، به ياد آوريد اگر ايرانيان آن زمان هم اگر شما را نمى پذيرفتند و همان گفتمان خودتان را در پيش نمى گرفتند چه مى شد؟ نه اينكه با وجود اختلاف نژادى و دينى ايرانى هاى مسلمان، ما را با آغوش باز پذيرفتند؟ شما هم بگذاريد كه اين سورى هاى بى خانمان از جنگ هم لختى احساس زندگى و آرامش كنند.
  چطور مى شود اين همه تناقض داشت و بتوان به زندگى عادى ادامه داد.

  به قول سعدى :

  كه مرد ار چه بر ساحل است اى رفيق / نياسايد و دوستانش غريق


 2. درد-١٦٣

  December 5, 2015 by Son of Thunder

  دردى رفت و دردى ديگر آمد

  براى فرار از اژدها به مار غاشيه پناه بردم و خود مانده ام چگونه اكنون  از اين چگونه خلاص شوم

  سينه مالامال درد است اى دريعا همدمى

  بعضى ها ذاتاً معتاد اند ، از اعتيادى به اعتياد ديگر و فردى به فرد ديگر و از عادتى به عادت در جريان اند