RSS Feed

كاخ سعد آباد ٨٦

January 24, 2014 by Son of Thunder

كاخ سعد آباد تهران ،

پر بود از اشرافيتى حقير و ناچيز از نوع پهلوى، خانه هاى بزرگ كه به غلط و اصرار خود را كاخ مى خواندند…

اما فضايش ملكوتى بود ، درختان سرسبز ريشه در خاكش ، هواى مطلوبش، صداى بلبلان چهچه خوانش، چشمه هاى آب خنك و گوارايش، و منظره تمام تهران از حياط پشت كاخ سبز رضاشاهى روبه رويت،روزنى بود به بهشت، دل را جلا مى داد.

و من و تو بارها در زير درختانش قدم زديم بى حرف، گاه با حرف، دست در دست هم ، پر از بهار زيباى تهران،پر از عشق…

روزهايى دور و حسى ناب اما ديگر دست نيافتنى…

دلم براى پرسه در كاخ سعد آباد تنگ شده…