RSS Feed

سالها-۱۶۰

May 22, 2015 by Son of Thunder

سالها باید می گذشت تا می فهمید متضاد ها همدیگر را تکمیل نمی کنند بلکه نقض می کنند.

سیاه کامل کننده سفید نیست ،تنها ضد آن است. نه سیاه سفید است و نه سفید سیاه.

. سالها باید می گذشت تا می فهمید که ثمره تمدن بشری تنها ، ترس و ناتوانی بوده. .

ترس از ناشناخته ها و ناتوانی در مقابل اش

.دستهای سیمانی* من ،  بر شما سخت گرفته ام، شما نه علت که تنها معلول بوده اید.

مرا ببخشایید ای دستهای سیمانی ناتوانم

جمع اضداد فقط از بیرون جذاب است و اما از درون متلاشی می کند

   سالهای لعنتی برای این همه سال فریب ام داده اید و ناتوانم را پنهان کرده ای

  برگرفته از شعر فروغ فرخزاد*