RSS Feed

درد٧٨

December 31, 2013 by Son of Thunder

درد را با درد ،
و طبيب را با طبيبى ديگر درمان كردن
بدترين شوخى سلامتى با من بود