RSS Feed

باز آمده بودش به خواب-۱۶۵

March 9, 2016 by Son of Thunder

من با رخ چون خزان خرابم بی تو

تو با رخ چون بهار چونی بی من

مولوی
پ.ن:
شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب
باز به پیران سر رید به اعصاب ما

 

پ.ن

احساس می کنم 
کسی که نیست
کسی که هست را
…از پا در می آورد

گروس عبدالملکیان